جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-صادق چلمقاني

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :بررسی نقش نظام مدیریت امنیّت اطلاعات بر مديريت زنجيرة تأمين با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن – مطالعه موردي شركت صنايع هواپيماسازي ايران

 ارائه کننده: صادق چلمقاني

رشته: مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۰۳/۱۱/۹۱ ساعت ۳۰/۹ صبح
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دكتر مجيد اسماعيليان
استاد مشاور: دكتر هادي تيموري

داوران: دكتر سيد اكبر نيلي پور طباطبائي و دكتر مهرزاد نوابخش

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.