جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-سید جمال الدین مرتضوي

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :تعیین مقدار بهینه سفارش در مدل موجودي دو فروشگاهی با نرخ پرسازي تدریجی با استفاده از شبیه سازي

 ارائه کننده: سید جمال الدین مرتضوي

رشته: مهندسی صنایع – صنایع
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۰۳/۱۱/۹۱ ساعت۱۳:۰۰ 
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر ذوالریاستین
استاد مشاور: دکتر فیلی زاده

داوران: دکتر کرباسیان و دکتر همایونی

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.