نمایش: اطلاعیه اساتید

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول 91-92 ازﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻓﺮم…
ادامه مطلب