جلسه دفاع آتامان نیکیان

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان: ارائه روشی مبتنی برمدل ریاضی جهت اندازه گیری زنجیره تامین صنعت سیمان : مطالعه موردی شرکت سیمان ممتازان
تاریخ جلسه دفاع : چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۳/۹۴
زمان جلسه دفاع : ساعت ۱۲.۳۰
ارائه دهنده : آتامان نیکیان
کد دفاع : ۲۰۰

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.