جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-خانم الهام هنری

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه : مدلسازي عرضه و تقاضاي گاز به منظور پيش بيني مصارف خانگي و تجاري در پنج سال آتي شرکت گاز شهر اصفهان

 

 ارائه کننده: الهام هنری

رشته: مهندسی صنایع
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱  ساعت ۱۴:۰۰
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر مسعود یقینی
استاد مشاور: دکتر محمد حسین ندیمی

داوران: دکتر آرش شاهین , دکتر مجتبی سجادی

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.