قدردانی دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع از انجمن صنایع

موضوعات: اخبار وب سایت

قدردانی دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع از انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد ، که در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://iedep.com/CMS_UI/ShowAnnouncement.aspx?announceid=757

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.