اصول مدیریت – جناب آقای طاهری

موضوعات: اطلاعیه اساتید

طبق اعلام استاد گرامی ، جناب آقای طاهری ، مباحثی که در امتحان میان ترم از آن ها سؤال طرح می شوند ، بدین شرح است:

مقاومت در برابر تغییر
روانشناسی در مدیریت
مدیریت ریسک
مدیریت منابع انسانی
مدیریت و رهبری

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.