معرفی کتابهای جدید دکتر کرباسیان

موضوعات: اخبار آموزشی,کتاب

مقدمه ای بر خرابی های وابسته در قابلیت اطمینان

4_6032859081419522183

 

ماتریس ساختار طراحی روشها و کاربردها

Untitled-1 copy

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.