نمایش: پیام دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها