نمایش: پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع