نمایش: مقالات برتر دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها