نمایش: زمان برگزاری آزمونهای فراگیر پیام‌نور/ توزیع کارت از سه‌شنبه