نمایش: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع اسفند ماه امسال در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد برگزار خواهد شد ، لذا از تمامی عزیزانی…
ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع اسفند ماه امسال در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد برگزار خواهد شد ، لذا از تمامی علاقه…
ادامه مطلب