نمایش: دوره های تکمیلی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع