نمایش: جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-خانم آذر طاهري قهفرخی