نمایش: تخصیص قابلیت اطمینان به روش الگوریتم حداقل تلاش