نمایش: تاریخ نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع