چارت درسی مهندسی صنایع

در این مجموعه ،چارت درسی مهندسی صنایع ، که مخصوص دانشجویان ورودی سال ۹۰ و بعد از آن می باشد،آمده است. در این چارت ، نحوۀ ترم بندی و اخذ دروس عمومی و غیرعمومی در طی ۸ترم تحصیلی آمده است و همچنین در این چارت پیش نیاز دروس ، دروس عمومی و غیر عمومی، دروس اصلی و تخصصی و اختیاری به تفکیک مشخص شده است.

اگر از دانشجویان مهندسی صنایع ورودی سال ۸۹ و قبل از آن هستید ، چارت درسی ای که در ادامه آمده است را دریافت نمایید: