تاریخ مصاحبه پذیرفته‏ شدگان مصاحبه آزمون دکتری ۹۴ دانشگاه های کشور اعلام شد.

موضوعات: اخبار آموزشی

تاریخ مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال ۱۳۹۴دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی ، علامه طباطبایی ، تربیت مدرس ، الزهرا، شاهد ، امام صادق ، پیام نور و صنعتی شریف به شرح زیر اعلام شد:
دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۱۸ خرداد
دانشگاه تهران از ۱۰و ۱۱ و ۱۷ و ۱۸ خرداد
دانشگاه تبریز در تاریخ ۲ خرداد
دانشگاه خوارزمی ۱۱ و ۱۲ خرداد
دانشگاه شهید بهشتی ۱۶ و ۲۷ خرداد
دانشگاه شهید چمران ۱۷ خرداد
دانشگاه الزهرا در تاریخ ۹ خرداد
دانشگاه عدالت در تاریخ ۱۹ خرداد
دانشگاه پیام نور در ۲۱ خرداد
دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ ۱۸ خرداد
دانشگاه امام صادق (ع) در تاریخ ۲، ۹ و ۲۰ خرداد
دانشگاه شاهد تهران در تاریخ ۱۷ خرداد
دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۴ خرداد
دانشگاه علم و صنعت در تاریخ ۲۳ خرداد
دانشگاه مازندران در تاریخ ۱۰ تیر ماه
دانشگاه گیلان در تاریخ ۶ تیرماه

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.