آخرین تغییرات آئین نامه استعداد درخشان دکتری

موضوعات: اخبار آموزشی

دکتر مجتبی شریعتی‌نیاسری معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص آخرین تغییرات آئین نامه استعداد درخشان توضیحاتی اعلام کرد. وی گفت: این آئین نامه به دانشگاه ها ابلاغ شد ولی مورد اعتراض دانشجویان بود و نیاز داشت که آن را بازنگری کنیم. سه تغییر در آئین نامه صورت گرفت و تصویب شد. میانگین معدل کارشناسی ۱۶ و کارشناسی ارشد در آئین نامه قبلی ۱۷ لحاظ شده بود ولی در بررسی که انجام شد معدل کارشناسی ارشد همان ۱۷ باقی مانده و معدل کارشناسی قرار شد با توجه به نظام نمره‌دهی ترازبندی شود. سازمان سنجش جدولی تهیه کرده تا به دانشگاه ها ابلاغ کند که هر دانشگاه با ملاک خود معدل کارشناسی را مشخص و ملاک قرار دهد.
شریعتی‌نیاسری ادامه داد: جدول امتیازات آموزشی و پژوهشی ۷۰ درصد بود که ۱۰ امتیاز آن به پژوهش اختصاص داشت که به ۷ امتیاز کاهش پیدا کرد همچنین شیوه امتیازدهی به مقالات بر اساس آئین نامه ارتقاء دانشگاه بود که این مساله نیز حذف شد. همچنین نمره زبان حداقل ۷۰ بود که به ۵۰ کاهش یافت و این کمک بسیار خوبی برای دانشجویان مستعد است که در آئین نامه قبلی مغفول مانده بود.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین مقرر شد تا پایان برنامه ششم کمک‌های ویژه ای به آموزش عالی در بخش خصوصی شود که بر اساس این برنامه مقرر شد ۳۰ درصد آموزش عالی به غیرانتفاعی ها اختصاص داده شود و همچنین سهم آموزش عالی غیرانتفاعی از تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و اگر این محقق شود باعث می شود که فشار کمتری نیز در پذیرش دانشجو به دانشگاه های دولتی وارد شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار شد بر اساس آئین‌نامه استعداد درخشان به دانشگاه های برتر اجازه داده شود ۲۰ درصد دانشجویان ممتاز دوره روزانه و شبانه مقطع کارشناسی را از طریق این آئین نامه بدون کنکور در کارشناسی ارشد جذب کنند ولی دانشگاه های غیربرتر چنین اجازه ای ندارند و مجاز هستند همان ۱۰ درصد پذیرش داشته باشند.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.