بیشترین نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

موضوعات: اخبار آموزشی

بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد جمعیت بیکار با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری حرفه ای در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰۵ هزارو ۴۳۲ نفر بوده است که نسبت به سال ۸۹ رشد ۲.۷۳ درصدی داشته است.براساس این گزارش تعداد افراد بیکار با مدرک لیسانس در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش ۱.۲۲ درصدی داشته است. همچنین جمعیت بیکار با مدرک فوق لیسانس و دکتری حرفه ای در سال ۹۲معادل ۶۶هزارو ۸۳۹ نفر بوده که نسبت به سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است.

بیکارترین ها،فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

افرادی که با داشتن مدرک دکتری تخصصی بیکار هستند شمارشان در سال ۱۳۹۲به هزارو ۴۵۶ نفر میرسد که نسبت به سال ۱۳۸۹ رشد ۲.۴۱ درصدی داشته است .

یک محاسبه ساده نشان میدهد که نرخ بیکاری در دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری حرفه ای در سال های ۸۹تا۹۲ به طور میانگین ۴۳ درصد رشد کرده است .
به گزارش ساعت ۲۴در این مدت میزان افراد بیکار دارنده مدرک دکتری تخصصی نیز به طور میانگین رشد ۳۵ درصدی داشته است .
بر اساس آمارهای ارایه شده جمعیت بیکار دارنده مدرک فوق لیسانس و دکتری حرفه ای در سال ۸۹ برابر ۵ درصد از کل جمعیت دارنده این مدرک بوده است و در سال ۹۲ با افزایشی که داشته جمعیت افراد بیکار به ۸.۸ درصد رسیده است و در دکتری تخصصی بیکاران این حوزه در سال ۸۹ معادل ۱.۱ درصد و درسال ۹۲ برابر ۱.۳ درصد بوده است .
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب مدرک تحصیلی در سال های۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲ نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین فارغ التصیلان فوق ديپلم، لیسانس و فوق لیسانس، روند کاهشی نامحسوسی داشته است ولی نرخ مشارکت اقتصادی فارغ التصیلان دکتری تخصصی روند افزايشی داشته، به طوری که از ۶۹.۲ درصد در سال ۸۹ به ۸۱.۵ درصد در سال ۹۰افزايش پیدا کرده و سپس از۸۱.۵ درصد سال ۹۰ به حدود ۷۱ درصد در سال ۹۱ کاهش پیدا کرده و دوباره از ۷۱ درصد سال ۹۱ به ۷۵.۵ درصد در سال ۹۲ رسیده است .
بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز در دوره مورد بررسی نشان می دهد که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان فوق دیپلم کاهش محسوسی داشته و از حدود ۲۳ درصد درسال ۸۹ به حدود ۱۵ درصد در سال ۹۲ کاهش پیدا کرده است. همچنین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان لیسانس و دکتری تخصصی در طی دوره مورد بررسی، روند نسبتا ثابتی داشته ولی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان فوق لیسانس روند افزایشی محسوسی را نشان می دهد به طوری که از ۸ درصد در سال ۸۹ به ۱۵ درصد در سال ۹۲ افزایش پیدا کرده است.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.