جدول شهریه دوره های مختلف کارشناسی ارشد سال ۹۳

موضوعات: اخبار آموزشی

 

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نوبت دوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پیام نور و دوره های مجازی به همراه حداکثر شهریه های این دوره ها اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۳ منتشر شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب کدرشته های مجاز اقدام کنند.

بر اساس ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نوبت دوم دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که از آن به عنوان دوره هاي شبانه نام می برند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هاي نوبت دوم، از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور هستند.

به داوطلبان توصيه مي شود انتخاب خود را بومي کرده و كد رشته هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب کنند. دانشجويان دوره هاي نوبت دوم تابع مقررات آموزشي دوره روزانه هستند مگر در موارد استثنا. انتقال دانشجويان دوره هاي نوبت دوم به دوره روزانه ممنوع است.

جدول حداكثر ميزان شهريه دوره هاي نوبت دوم دانشگاههاي مجري (با احتساب ۲۵ درصد افزايش نسبت به شهريه سال قبل) با تائيد وزارت علوم (كليه مبالغ به ريال)

عنوان دانشگاه  گروه آموزشي شهريه ثابت هر نيمسال شهريه متغير هر واحد شهريه هر واحد پايان نامه (نظري ) شهريه هر واحد پايان نامه (آزمايشگاهي و كارگاهي)
دانشگاههاي: اصفهان، تبريز، تربيت مدرس، تهران، خوارزمي، شهيدبهشتي، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، صنعتي شريف، علم و صنعت ايران و فردوسي مشهد علوم انساني  ۵.۶۲۵.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۷۵۰.۰۰۰
ساير گروههاي آموزشي ۶.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۷۵۰.۰۰۰
ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي علوم انساني

۴.۵۰۰.۰۰۰

۸۷۵.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۵.۰۰۰
ساير گروههاي آموزشي ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۵.۰۰۰

* شهريه دروس عملي (در صورت وجود در برنامه آموزشي) يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي شود.
ضوابط پذيرش دانشجو در دوره های نیمه حضوری :
كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي توانند رشته هاي دوره هاي نيمه حضوري را نيز انتخاب کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هاي نيمه حضوري به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند داشت. مقررات آموزشي این دوره همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام نور است.
شهريه دوره هاي نيمه حضوري براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، براي ورودي هاي سال ۱۳۹۳ شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصيلي به ميزان ۶۰ درصد شهريه هاي دوره نوبت دوم همان دانشگاه خواهد بود.
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور:
كليه داوطلبان هر يك از گروه هاي علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي و هنر به شرط شركت در آزمون گروه هاي ذيربط و همچنين مجاز بودن به انتخاب رشته مي توانند رشته هاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور را نيز انتخاب کنند.
پذيرش دانشجو در كد رشته محلها، به روش متمركز خواهد بود و چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشته محل باشد، گزينش بر اساس حد نصاب علمي صورت خواهد گرفت.

شهريه دانشگاه پيام نور

شهريه ثابت

شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي به ريال

(دروس نظری)

شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي به ريال

دروس عملي كم هزينه و پايان نامه

شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي به ريال

دروس عملي پرهزينه

۶.۲۱۰.۰۰۰ ۶.۲۱۰.۰۰۰ ۱.۸۴۰.۰۰۰ ۲.۸۷۵.۰۰۰

شهريه هاي ثابت و متغير با تصويب هيات امنا افزايش مي يابد. در حال حاضر نرخ افزايش سالانه حدود ۱۵ درصد تعيين شده است. شهريه ثابت دانشجو در ترم تابستاني ۵۰ درصد شهريه ثابت مربوط است و بقيه موارد به قوت خود باقي مي ماند. شهريه متغير درس خودخوان ۵۰ درصد شهريه هاي متغير مربوط است.
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي:
پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محل ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و برخي از كد رشته محل ها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز است تا چند برابر ظرفيت پذيرش، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعلام خواهد شد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري، به هيچ وجه امكان تأمين مسكن، خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان نخواهند داشت. دانشجويان تابع مقررات آموزشي دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردي كه در آيين نامه طرح ايجاد دوره ها مستثني شده است.
حداكثر ميزان شهريه هاي ثابت و متغير در رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي (با احتساب ۲۵ درصد افزايش نسبت به شهريه سال قبل) كه توسط هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي مربوط به تصويب مي رسد، به شرح جداول ذيل است .
جدول حداكثر شهريه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي (كليه مبالغ به ريال)

 

عنوان دانشگاه  گروه آموزشي شهريه ثابت هر نيمسال شهريه متغير هر واحد شهريه هر واحد پايان نامه (نظري ) شهريه هر واحد پايان نامه (آزمايشگاهي و كارگاهي)
دانشگاههاي غیردولتی – غیرانتفاعی علوم انساني  ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸۷۵.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۵.۰۰۰
ساير گروههاي آموزشي ۵.۶۲۵.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۵.۰۰۰
موسسات  آموزش عالي غیردولتي – غیرانتفاعی علوم انساني

۴.۵۰۰.۰۰۰

۸۱۲.۵۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۵.۰۰۰
ساير گروههاي آموزشي ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۳۷.۵۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۵.۰۰۰
 

شرايط پذيرش دانشجو در دوره های مجازي
آموزش در دوره هاي مجازي به صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان مي توانند براي اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه کنند. پذيرش در دوره مجازي به روش متمركز است. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري، به هيچ وجه امكان تأمين مسكن، خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان نخواهند داشت.
حداكثر ميزان شهريه هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره هاي مجازي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مجري (با احتساب ۲۵ درصد افزايش نسبت به شهريه سال قبل) به تائيد وزارت علوم رسیده است.
جدول حداكثر شهريه رشته هاي تحصيلي مجازي (به ریال)

 

گروه آموزشي

شهريه ثابت هر نيمسال

شهريه متغير هر واحد

شهريه  هر واحد پايان نامه

علوم انساني  ۳.۷۵۰.۰۰۰ ۶۸۷.۵۰۰ ۱.۸۷۵.۰۰۰
ساير گروههاي آموزشي ۴.۳۷۵.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰
 

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.