ارسال کل مقاله به صورت یک جا به کنفرانس ملی مهندسی صنایع

موضوعات: اخبار آموزشی,کنفرانس ها و سمینار ها

پژوهشگران گرامی
در این دوره از کنفرانس کل مقاله به صورت یکجا از هفته ی اول مهر ماه تا یکم آذرماه طبق توضیحات مندرج در راهنمای سایت دریافت می شود.
لذا امکان ارسال چکیده ی مقاله به صورت جداگانه وجود نخواهد داشت.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.