الزام دانشگاه اصفهان به کاربردی کردن ۱۰ درصد رساله های دکتری

موضوعات: اخبار آموزشی

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته هرساله باید ۱۰ درصد رساله های دانشجویان دکتری به سمت کاربردی شدن حرکت کنند. دکتر محمدحسین رامشت گفت: دانشگاه اصفهان در سه مرحله از رساله های کاربردی دانشجویان دکتری حمایت می کند.
وی ادامه داد: در مرحله اول اعلام می کنیم که از پایان‌ نامه هایی که بتواند در زمینه های ارایه شده فعالیت کرده و مشکلی از مشکلات جامعه را حل کنند حمایت مالی می شود.
رئیس دانشگاه اصفهان افزود: مرحله دوم اجرای پروژه است که در این مرحله، استاد پروژه را بین دانشجویان دکتری تقسیم می کند و دانشگاه نیز همچنان حمایت مالی خود را از پروژه دارد.
وی ادامه داد: در مرحله سوم دانشگاه برای کاربردی کردن رساله ها، دانشجوی دکتری پژوهش محور پذیرش می کند که دانشجوی پژوهش محور خود با یک پروژه مشخص وارد دانشگاه شده و رساله مذکور کاربردی شده و هزینه طرح و استاد راهنما توسط سازمانی که دانشجو را معرفی کرده پرداخت می شود.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.