جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-خانم فریبا امینی

موضوعات: اطلاعیه ها

 عنوان :

مدلسازی و آنالیز حساسیت قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده با رویکرد شبکه های بیزین دینامیک

ارائه دهنده : فریبا امینی

رشته و گرایش : مهندسی صنایع- صنایع

دانشکده : فنی مهندسی

زمان : سه شنبه ۲۸/۳/۹۲ ساعت ۹:۱۵

اساتید راهنما : دکتر مهدی کرباسیان

اساتيد مشاور: دکتر مجتبی سجادی

اساتید داور:

دکتر هادی شیرویه زاد

دکتر مهرزاد نوابخش

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.