جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -خانم مرضيه خان محمدي

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان: بررسي تأثير گرايش به کارآفريني بر عملکرد سازماني

 (مورد مطالعه: صنعت مواد غذايي در استان اصفهان)

نام دانشجو: مرضيه خان محمدي

استاد راهنما: دکتر علي نصر اصفهاني

استاد مشاور: دکتر احمد رضا شکرچيزاده

استاد داور: دکتر مهدي کرباسيان، دکتر مهرزاد نوابخش

زمان: سه شنبه، ۲۸/۳/۹۲، ساعت ۳۰/۱۱

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.