تحلیل کنکور کارشناسی ارشد ۹۲ صنایع – صنایع و صنایع – سیستم و بهره وری

موضوعات: اخبار آموزشی

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد ۹۲ مهندسی صنایع-صنایع و مهندسی صنایع – سیستم و بهره وری

امشب ۲۵ بهمن ماه ۹۲ ، ساعت ۲۱:۰۰ شبکه آموزش برنامه صعود(شبکه ۷)

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.