جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-آقای علی حیدری

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :ارزیابی عملکرد واحدهای شرکت هسا بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن به روش تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 ارائه کننده: علی حیدری
رشته: مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
دانشکده : فنی مهندسی
زمان : سه شنبه۱۰/۱۸/ ۱۳۹۱ ساعت ۱۶
مکان : دانشکده صنایع
استاد راهنما:دکتر آرش شاهین
استاد مشاور:دکتر ایرج سلطانی 
داوران: دکتر سید مجتبی سجادی و دکترسید اکبر نیلی پور طباطبایی

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.