جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-آقای سید بهروز امامی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل برای مکان یابی مراکز توزیع به منظور جذب بیشتر خرده فروشان

 ارائه کننده:سید بهروز امامی

رشته: مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱  ساعت ۱۵:۰۰
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر مهسا قندهاری
استاد مشاور:دکتر مجتبی سجادی
داوران:دکتر کرباسیان و دکتر شاهین

 ناظر:دکتر شیرویه زاد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.