ردیف

نام دانشجو

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

استاد داور

1

جمال الدین مرتضوی

شنبه

30/10

13

دکتر ذولریاستین

دکتر فیلی زاده

دکتر کرباسیان

دکتر همایونی

2

صادق چلمقانی

سه شنبه

3/11

9:30

دکتر اسماعیلیان

دکتر تیموری

دکتر نیلی پور

دکتر نوابخش

3

محمد حسام رحمانی

سه شنبه

3/11

11

دکتر نیلی پور

دکتر خیام باشی

دکتر نوابخش

دکتر اسماعیلیان

4

علی منصوری

شنبه

7/11

12:30

دکتر اسماعیلیان

دکتر محمدی

دکتر نیلی پور

دکتر نوابخش

5

فاطمه علیزاده

شنبه

7/11

13:30

دکتر نجفی

دکتر علوی

دکتر شاهین

دکتر نیلی پور

6

شهاب حسین زاده

شنبه

7/11

15

دکتر نجفی

دکتر حسین زاده

دکتر شاهین

دکتر شیرویه زاد

7

فرشید کرک آبادی

سه شنبه

17/11

9

دکتر محمدی

دکتر اسماعیلیان

دکتر همایونی

دکتر نوابخش

8

حسین زلقی

سه شنبه

17/11

13

دکتر انصاری

دکتر اسماعیلیان

دکتر همایونی

دکتر نیلی پور

9

زهرا سپهری

چهارشنبه

18/11

10

دکتر کرباسیان

دکتر سجادی

دکتر نوابخش

دکتر شکرچی زاده

10

احسان ایزدی

چهارشنبه

18/11

11

دکتر صبحی

دکتر سجادی

دکتر کرباسیان

دکتر نوابخش

11

زهرا خدادادی

چهارشنبه

18/11

13

دکتر شاهین

دکتر شیرویه زاد

دکتر نیلی پور

دکتر سجادی

12

مهناز صادقانی

چهارشنبه

18/11

14

دکتر ملاوردی

دکتر شیرویه زاد

دکتر شاهین

دکتر نیلی پور

13

محدثه کاویانی

چهارشنبه

18/11

15

دکتر شیرویه زاد

دکتر سجادی

دکتر شاهین

دکتر نیلی پور

14

علی حیدری

چهارشنبه

18/11

16

دکتر شاهین

دکتر سلطانی

دکتر سجادی

دکتر نیلی پور

15

سامره زمانی

چهارشنبه

25/11

10

دکتر سجادی

دکتر وحدانی

دکتر نوابخش

دکتر کرباسیان

16

صابر رضا بهرامی

چهارشنبه

25/11

13

دکتر آوخ

دکتر کرباسیان

دکتر شاهین

دکتر سجادی

17

الهام هنری

چهارشنبه

25/11

14

دکتر یقینی

دکتر ندیمی

دکتر شاهین

دکتر سجادی

18

بهروز امامی

چهارشنبه

25/11

15

دکتر قندهاری

دکتر سجادی

دکتر کرباسیان

دکتر شاهین