لیست دفاع های بهمن ماه ارشد مهندسی صنایع

موضوعات: اطلاعیه ها

ردیف

نام دانشجو

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

استاد داور

۱

جمال الدین مرتضوی

شنبه

۳۰/۱۰

۱۳

دکتر ذولریاستین

دکتر فیلی زاده

دکتر کرباسیان

دکتر همایونی

۲

صادق چلمقانی

سه شنبه

۳/۱۱

۹:۳۰

دکتر اسماعیلیان

دکتر تیموری

دکتر نیلی پور

دکتر نوابخش

۳

محمد حسام رحمانی

سه شنبه

۳/۱۱

۱۱

دکتر نیلی پور

دکتر خیام باشی

دکتر نوابخش

دکتر اسماعیلیان

۴

علی منصوری

شنبه

۷/۱۱

۱۲:۳۰

دکتر اسماعیلیان

دکتر محمدی

دکتر نیلی پور

دکتر نوابخش

۵

فاطمه علیزاده

شنبه

۷/۱۱

۱۳:۳۰

دکتر نجفی

دکتر علوی

دکتر شاهین

دکتر نیلی پور

۶

شهاب حسین زاده

شنبه

۷/۱۱

۱۵

دکتر نجفی

دکتر حسین زاده

دکتر شاهین

دکتر شیرویه زاد

۷

فرشید کرک آبادی

سه شنبه

۱۷/۱۱

۹

دکتر محمدی

دکتر اسماعیلیان

دکتر همایونی

دکتر نوابخش

۸

حسین زلقی

سه شنبه

۱۷/۱۱

۱۳

دکتر انصاری

دکتر اسماعیلیان

دکتر همایونی

دکتر نیلی پور

۹

زهرا سپهری

چهارشنبه

۱۸/۱۱

۱۰

دکتر کرباسیان

دکتر سجادی

دکتر نوابخش

دکتر شکرچی زاده

۱۰

احسان ایزدی

چهارشنبه

۱۸/۱۱

۱۱

دکتر صبحی

دکتر سجادی

دکتر کرباسیان

دکتر نوابخش

۱۱

زهرا خدادادی

چهارشنبه

۱۸/۱۱

۱۳

دکتر شاهین

دکتر شیرویه زاد

دکتر نیلی پور

دکتر سجادی

۱۲

مهناز صادقانی

چهارشنبه

۱۸/۱۱

۱۴

دکتر ملاوردی

دکتر شیرویه زاد

دکتر شاهین

دکتر نیلی پور

۱۳

محدثه کاویانی

چهارشنبه

۱۸/۱۱

۱۵

دکتر شیرویه زاد

دکتر سجادی

دکتر شاهین

دکتر نیلی پور

۱۴

علی حیدری

چهارشنبه

۱۸/۱۱

۱۶

دکتر شاهین

دکتر سلطانی

دکتر سجادی

دکتر نیلی پور

۱۵

سامره زمانی

چهارشنبه

۲۵/۱۱

۱۰

دکتر سجادی

دکتر وحدانی

دکتر نوابخش

دکتر کرباسیان

۱۶

صابر رضا بهرامی

چهارشنبه

۲۵/۱۱

۱۳

دکتر آوخ

دکتر کرباسیان

دکتر شاهین

دکتر سجادی

۱۷

الهام هنری

چهارشنبه

۲۵/۱۱

۱۴

دکتر یقینی

دکتر ندیمی

دکتر شاهین

دکتر سجادی

۱۸

بهروز امامی

چهارشنبه

۲۵/۱۱

۱۵

دکتر قندهاری

دکتر سجادی

دکتر کرباسیان

دکتر شاهین

 

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.