جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-محمد حسام رحمانی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :شناسایی و بررسی عوامل موثر بر فرآیند مدیریت پروژه های مسکن مهر با رویکرد PMBOK با مطالعه موردی در شرکت ساختمان سازی آمود

 ارائه کننده: محمد حسام رحمانی

رشته: مهندسی صنایع – صنایع
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۰۳/۱۱/۹۱ 
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکترنیلی پور طباطبایی
استاد مشاور: دکتربیژن خیام باشی

داوران: دکتر اسماعیلیان و دکتر سراییان

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.