جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-محمد قنبری

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :ارایه ی مدلی جهت تعیین درصد وزنی فعالیت های ساخت پروژه های EPC پالایشگاه گاز توسط AHP

 ارائه کننده: محمد قنبری

رشته: مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ ساعت۱۵:۰۰ 
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر نوابخش
استاد مشاور: دکترنیلی پور طباطبایی

داوران: دکتر کرباسیان و دکتر شاهین

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.