جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرشید کرک آبادی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :ارزیابی عملکرد مناطق آموزش وپرورش استان اصفهان با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 ارائه کننده: فرشید کرک آبادی

رشته: مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ ۰۷/۱۱/۹۱ ساعت۰۹:۰۰ 

مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر داریوش محمدی زنجیرانی
استاد مشاور: دکتر مجید اسماعیلیان

داوران: دکتر نوابخش و دکتر همایونی

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.