جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-رضا پورمیری

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :ارایه ی روشی برای انتخاب استراتزی های موثر بر عملکرد تامین کنندگان در حرکت بسمت تولید ناب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها

 ارائه کننده: رضا پورمیری

رشته: مهندسی صنایع – سیستم و بهره وری
دانشکده : فنی مهندسی
زمان :روز سه شنبه مورخ۲۷/۱۰/۹۱ 
مکان : دانشکده فنی و مهندسی
استاد راهنما: دکتر رضایی
استاد مشاور: دکتر نیلی پور

داوران: دکتر شاهین و دکتر نوابخش

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.