جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-خانم آذر طاهري قهفرخی

موضوعات: اطلاعیه ها

عنوان پایان نامه :ارائه الگویی براي پیش بینی مصارف خانگی گاز طبیعی درایستگاه CGS شهرکرد براي سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ 

 ارائه کننده: آذر طاهري قهفرخی
رشته: مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وري
دانشکده : فنی مهندسی
زمان : سه شنبه۱۰/۰۵/ ۱۳۹۱ ساعت ۱۲
مکان : دانشکده صنایع
استاد راهنما: دکتر مجید نیلی احمد آبادي 
استاد مشاور: دکتر احمد رضا شکرچی زاده اصفهانی
داوران: دکتر سید مجتبی سجادي و دکترسید اکبر نیلی پور طباطبایی

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.