جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-آقای میلاد مهاجري

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :دسته بندی-مدیریت ریسک:استفاده از رویکرد تلفیقی FAHP-DEA و دسته بندی ABC

 ارائه کننده: میلاد مهاجري 
رشته: مهندسی صنایع
دانشکده : فنی مهندسی
زمان : چهارشنبه ۱۰/۱۳/ ۱۳۹۱ ساعت ۱۶
مکان : دانشکده صنایع
استاد راهنما: دکتر مهدي کرباسیان
استاد مشاور: دکتر آرش شاهین
داوران: دکترمهرزاد نوابخش و دکترسید اکبر نیلی پور طباطبایی

تگ ها: ,

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.