Ketab-Jabre-Khatti-Hoffman-O'Nan--[www.ieun.ir]

در این مجموعه ، دو کتاب جبرخطی هافمن و اونان که به زبان فارسی می باشند و به مباحث مرتبط با جبرخطی پرداخته اند ، قرار گرفته است.
کتاب جبرخطی هافمن ( Kenneth M Hoffman ) ،شامل 10 فصل می باشد ، که این فصل ها عبارتند از :

فصل 1- معادلات خطی
فصل 2- فضاهای برداری
فصل 3- تبدیل های خطی
فصل 4- چندجمله های ها
فصل 5- دترمینان
فصل 6- فرم های متعارف مقدماتی
فصل 7- فرم های گویا و ژوردان
فصل 8- فضاهای ضرب داخلی
فصل 9- عملگرهای روی فضاهای ضرب داخلی
فضل 10-فرم های دوخطی

کتاب جبرخطی مایکل اونان ( Michael O’Nan  ) ، شامل 7 فصل می باشد ، که این فصل ها عبارتند از :

فصل 1- دستگاه های معادلات خطی
فصل 2- بردارها و ماتریس ها
فصل 3- دترمینان ها
فصل 4- فضاهای برداری
فصل 5- تبدیلات خطی
فصل 6- ضربها
فصل 7- مقادیر ویژه و صورت های متعارف

گفتنی است این فایل از این جهت در وب انجمن قرار گرفت ، که طبق چارت درسی جدید(+) مهندسی صنایع ، این درس به عنوان یک درس ۳ واحدی و از دروس اصلی مهندسی صنایع بوده و پیش نیاز درس تحقیق در عملیات ۱ می باشد.