اصلاحیه اطلاعیه درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اجباري بودن گذراندن درس”تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران” براي
دانشجویان ورودي ۹۱ و بعد از آن بایستی متذکر گردد که گذراندن این درس براي مقطع کارشناسی ارشد لزومی ندارد.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.