آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها


ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ۹۱-۹۲ ازﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎعﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرشﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه،ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻦ آوري، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداري ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.