جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – جناب آقای محمد سعیدفر

موضوعات: اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی کارایی مدل برنامه ریزی استراتژیک شهرداری اصفهان با رویکرد BSC-DEA

ارائه دهنده :محمد سعیدفر

رشته :مهندسی صنایع 
دانشکده : فنی و مهندسی
زمان :۱۳۹۱/۶/۲ ساعت ۱۱
مکان :دانشکده فنی ومهندسی
اساتید راهنما : دكتر فتاح میکائیلی
اساتيد مشاور:دکتر مهدی کرباسیان
اساتید داور :دکتر آرش شاهین ، دکتر نوابخش

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.