اطلاعیۀ مهم در خصوص ثبت نام ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺮم اول

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۱-۹۲ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:

– ورودي ﻫﺎي ﻣﻬﺮ ۹۰ و ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻠﯿﻪ دروس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﺮ ۹۰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺘﻤﺎً درس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺒﺮاﻧﯽ را اﺧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

– ورودي ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ۹۰ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ درس

اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ اﺧﺬ ﻧﺸﺪه ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ، ﺳﺎﯾﺮ

دروس اﺻﻠﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎري ﺗﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ۱۲ واﺣﺪ

– ورودي ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ۹۰ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ درس اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ اﺧﺬ ﻧﺸﺪه ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ(ﺟﺒﺮاﻧﯽ)، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ، روش ﻫﺎي آﻣﺎري

، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺳﺎﯾﺮ دروس اﺻﻠﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎري ﺗﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ۱۲ واﺣﺪ

تگ ها:

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.