جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – جناب آقای مهرداد زامیاد

موضوعات: اطلاعیه اساتید,اطلاعیه ها,دانشجویان‌ کارشناسی ارشد

عنوان:اولويت بندي مشخصه هاي فني محصول در QFD فازي توسط روش عملگر ارزش انتظاري فازي با در نظرگيري همبستگي بين مشخصه ها و مطالعه موردي در كارخانه شير سيرجان

ارائه دهنده : مهرداد زامیاد

تاريخ و ساعت دفاع:  ۱۳۹۱/۶/۱ ساعت ۱۵ ظهر
استاد راهنما:دكتر اقبال پاك طينت
استاد مشاور :دكتر آرش شاهين
نگارش:مهرداد زامياد

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.