مرجع کامل آموزش مایکروسافت اکسل

موضوعات: آخرین مطالب,آمورش نرم افزار,مایکروسافت اکسل

مجموعه ای که در ادامه می آید ، مرجع کاملی از آموزش اکسل را در ۶۵۳ صفحه به زبان شیرین پارسی در بر می گیرد و شامل ۲ بخش مقدماتی و پیشرفته و ۲۵فصل می باشد. و مشتمل بر این فصول است:
بخش اول : بخش مقدماتی
آﻏﺎز ﮐﺎر: ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت در اﮐﺴﻞ
ﻓﺼﻞ اول: ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﮐﺴل
ﻓﺼﻞ دوم: ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﮐﺎر روی ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ
بخش دوم : بخش پیشرفته
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ: ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ: ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ: ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮگ
ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ: ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ: ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ: ﺗﺤﻠﯿﻞدادهﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ: ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ: اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ: اﺷﯿﺎء در اﮐﺴﻞ
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ: ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ
فصل ﺑﯿﺴﺖ و دوم: راﻫﻨﻤﺎی اﮐﺴﻞ ﻓﺼﻞ
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم: ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﮐﺴﻞ
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم: ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎ
ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ اﮐﺴﻞ
ضمائم:
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮑﻢ: ﺗﻮاﺑﻊ در اﮐﺴﻞ
ﺿﻤﯿﻤﻪ دوم: ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در اﮐﺴﻞ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻮم: ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﻞ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭼﻬﺎرم: ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﻨﺠﻢ: اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺸﻢ: ﻧﺼﺐ آﻓﯿﺲ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﻧﻤﺎد واﺣﺪﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ convert
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﺸﺘﻢ: واژه ﻧﺎﻣﻪ
گفتنی است این آموزش براساس مایکروسافت اکسل نسخۀ XP می باشد .

تعداد دیدگاه ها: 5

 1. سلام خسته نباشید.احتیاج به کمک فوری فوتی.ممنون.
  من میخوام یه سطررو بین دوتاکارپوشه انتقال بدم درصورتیکه فرمت کل سلولا توی کارپوشه جدیدهمون فرمت وفرمولها باشه ولی مرجعشو از کارپوشه جدید بگیره.مثلن فرمول A1+B1= کارپوشه اولو وقتی توکارپوشه دوم کپی کردم همین فرمول باشه بدون ارجا به کارپوشه اول.
  لطفا زودتر راهنمایی بفرمائید.ممنون

  پاسخ
   • بازم سلام
    من توی یه فایل اکسل بنام ۳۳۶ یه سطروکپی میکنم وقتی میخوام همین سطروتوی یه فایل دیگه اکسل به اسم ۲۶۹ کپی کنم مثلن توی یکی از سلولها اینومینویسه ='[۱۳۳۶.xlsx]فرم نمونه برداری’!F27 .من میخوام از فایل ۳۳۶ فرمت وفرمول بگیره ولی با آدرسای سلولای فایل ۲۶۹.
    امیدوارم منظورمو رسونده باشم.
    ممنون میشم اگه زود جواب بدید.

    پاسخ
 2. سلام خسته نباشید
  این سوال رو می خواستم توی تالار مطرح کنم اما پیجش باز نمیشه….

  می خواستم بدونم سر فصل های MATLAB برای رشته صنایع چیه؟!
  ممنون میشم کمکم کنین…

  با تشکر

  پاسخ

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.