در این مجموعه ، به مباحث ریاضی عمومی 1 در 273 صفحه پرداخته شده است و مشتمل بر این موضوعات می باشد:1 – اعداد حقیقی(1)
2 – اعداد حقیقی(2)
3 – اعداد مختلط(1)
4 – اعداد مختلط (2)
5 – اعداد مختلط و تبدیلات صفحه
6 – دنبالۀ عددی و سری عددی (1)
7 – دنبالۀ عددی و سری عددی (2)
8 – دنبالۀ عددی و سری عددی (3)
9 – پایداری محاسبه
10 – تابع های پیوسته :مثال های ابتدایی
11 – خواص تابع های پیوسته (1)
12 – خواص تابع های پیوسته (2)
13 – مفهوم حد
14 – مفهوم مشتق
15 – نتایج اولیه مشتق پذیری
16 – قاعدۀ زنجیره ای
17- تقریب خطی
18- نمودار تابع و کاربردهای آن
19- بهینه سازی
20- چندجمله ای تیلور و تقریب های مرتبۀ بالا
21- انتگرال یک متغیری(1)
22- انتگرال یک متغیری(2)
23- قضیۀ اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال
24- انتگرال توابع گویا
25- محاسبۀ تقریبی انتگرال
26- انتگرال های ناسره
27- سری تیلور و سری توانی (1)
28- سری تیلور و سری توانی (2)
29- سری تیلور و سری توانی (3)
30- سری فوریه
گفتنی است این مجموعه توسط دکتر شهشهانی تألیف شده است.