امتحان آزمایشگاه اندازه‌گیری مهندس تیمورفر (هر ۳گروه)

موضوعات: اطلاعیه اساتید

امتحان کتبی آزمایشگاه اندازه‌گیری مهندس تیمورفر ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۰۴/۹۰ برای هر ۳ گروه بصورت یکسان در محل آزمایشگاه برگزار میگردد.

امتحان عملی نیز بعد از برگزاری امتحان کتبی از دانشجویان گرفته میشود

پاسخ خود را بگذارید

ایمیل شما به هیچ عنوان در جایی نمایش یا منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما همراه مصمم سپاسگزاریم.